Zemes ierīcības projekts

Zemes ierīcības projektu izstrāde

Izstrādājam Zemes ierīcības projektus:

  • zemes gabalu robežu pārkārtošanas,
  • zemes gabalu vai starpgabalu likvidēšanas,
  • zemes gabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanas,
  • zemes konsolidācijas (apvienošanas),
  • piekļūšanas iespēju nodrošināšanas zemes gabalam,
  • pieejas nodrošināšanas izmantojamām zemes platībām (teritorijām),
  • uz zemes gabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanas, gadījumos, saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, lēmumu, darba uzdevumu.