Detālplānojums

Detālplānojumu projektu izstrāde

Saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādājam vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojumu – Detālplānojumu.